Vanaf april 2020 heeft Smals in een recordtijd complexe ICT-systemen ontwikkeld met een hoge mate van betrouwbaarheid. Nicolas Rogge, Assistent Chain Service Manager, stelt enkele van die krachttoeren voor.

Lees ook het standpunt van Karine Moykens, Voorzitter van het
Interfederaal Comité Testing & Tracing

Uitdaging

Smals is sterk betrokken bij de strijd tegen Covid-19. De pandemie heeft ons gedwongen om op zeer korte tijd in te spelen op veranderende behoeften. Zonder de strategie voor hergebruik die we al enkele jaren voeren, zou dat niet mogelijk zijn geweest.

Elk van de projecten die we zullen vermelden, moest aan verschillende eisen voldoen:

 • Flexibiliteit: in een paar dagen tijd moesten we kunnen inspelen op de voortdurend veranderende businesseisen.
 • Performantie en robuustheid: de ontwikkelde toepassingen moesten een groot aantal gelijktijdige gebruikers en de dialoog met talrijke systemen ondersteunen.
 • Betrouwbaarheid: gezien de uitdagingen verbonden aan de gezondheidscrisis was het van essentieel belang dat de voorgestelde tools een zeer hoog kwaliteitsniveau bieden.
 • Beveiliging: de gevoelige gegevens moesten afdoende worden beschermd.

Systemen ontwikkelen met al die kwaliteiten in slechts enkele weken tijd zou ondenkbaar geweest zijn zonder intensief hergebruik, gekoppeld aan de grote inzet van onze medewerkers.

Dankzij het hergebruik hebben wij die systemen snel en efficiënt kunnen operationaliseren.

Als verwerker heeft Smals er nauwlettend op toegezien dat alle informatiesystemen ingezet werden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de strikte toepassing van de samenwerkingsovereenkomsten en koninklijke besluiten betreffende gegevensuitwisseling en -verwerking.

 1. Scripts & Forms: een app voor de medewerkers van de callcenters

Wij hebben het Scripts & Forms-project ontwikkeld in het kader van de contact tracing*. Het doel was een toepassing te ontwikkelen om de medewerkers van de callcenters te ondersteunen. Die toepassing moest de volgende uitdagingen aangaan: 

 • Gebruiksvriendelijk zijn en een vlot verloop van de verschillende taken van de medewerkers mogelijk maken.
 • Gespreksscenario’s met te stellen vragen (scripts) voorstellen.
 • Formulieren genereren om de verzamelde informatie in te voeren (forms).
 • Volledige versleuteling van de ingevoerde gegevens garanderen.
 • Zoekmogelijkheden bieden op basis van bepaalde criteria (ondanks de versleuteling).
 • Zorgen voor een hoge mate van flexibiliteit bij de ontwikkeling van formulieren en gecapteerde data.

* Lees ook: Het tracingplatform evolueert voortdurend (Symbiose, 16/11/2020) en Twee weken voor een tracingplatform (Symbiose, 30/10/2020).

 1. Corona Test Prescription Code: de opsporing vergemakkelijken

De Corona Test Prescription Code (CTPC) is een code die wordt toegekend aan personen die met voorrang moeten worden getest op Corona. Die code wordt per sms verstuurd en dient als inschrijvingsbewijs voor een test.

In dit project bestond de uitdaging erin om, enerzijds, een API te ontwikkelen waarmee de talrijke systemen betrokken bij de testing (tracing, artsen, sorteercentra, laboratoria…) over een gemeenschappelijke basis kunnen beschikken voor de opvolging van de voorschriften, afspraken, verzameling van de stalen en tests (via de CTPC-code).

Anderzijds was het een uitdaging om een webtoepassing te ontwikkelen voor artsen in gemeenschappen (scholen, gevangenissen…) en bedrijven. Deze app moest hen in staat stellen om codes voor het voorschrijven van coronatests aan te vragen, testresultaten op te volgen en besmettingshaarden te beheren.

 1. Vaccination Code Database: het hart van ons vaccinatiesysteem

Voor het VCD-project (Vaccination Code Database) was een nog krachtiger systeem nodig. Het doel was immers de uitnodigingen voor de vaccinatie efficiënt te operationaliseren en de vaccinatiecodes te verstrekken waarmee burgers zich kunnen identificeren in de daartoe bestemde reserveringstools.

Het ging om indrukwekkende volumes en de toegangen moesten uiterst goed worden beveiligd.

Zoals de andere systemen ontworpen in het kader van de gezondheidscrisis, voldoet de VCD-databank aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle wetteksten met betrekking tot gegevensuitwisseling en
-verwerking. Deze databank staat in het centrum van een ecosysteem en heeft talrijke integraties vereist: met het Rijksregister, Vaccinnet, de Gewesten, aanbieders van software voor huisartsen, ziekenhuizen, ziekenfondsen, apotheken, het Doclr-systeem voor uitnodigingen en afspraken en het Qvax-systeem voor lastminute-uitnodigingen.

In het verleden zou dit erg veel tijd in beslag hebben genomen. Maar dat was VÓÓR het hergebruik…

Oplossing

Wij hebben ons gebaseerd op herbruikbare componenten om de generieke aspecten te realiseren. Zo konden wij ons concentreren op de specifieke ontwikkelingen voor de verschillende businessen.

Enkele voorbeelden van hergebruik…

voor de toepassing bestemd voor de tracingcentra

We hebben de bouwsteen Forms hergebruikt. Deze component heeft zijn nut reeds in talrijke projecten bewezen. Hij maakt het mogelijk om scripts en formulieren dynamisch te beheren: afhankelijk van het laatst ingevoerde antwoord, leidt het systeem de medewerker automatisch naar de volgende meest passende vraag.

voor alle bovengenoemde projecten

Om de verzamelde informatie te versleutelen, hebben wij de componenten DataEncryptor en Seals Integration, ontwikkeld door de teams Gezondheidszorg van Smals, alsook de component eHealth Seals hergebruikt. Deze gegevensbeschermingssystemen zijn enorm krachtig.

De beveiliging van de toegangen werd op haar beurt verzekerd door drie componenten:

 • De IAM VAS (Identity & Access Management) van Smals
 • De IAM-service van het eHealth-platform 
 • de FAS (Federal Authentication Service) van de FOD BOSA

Er zijn diverse andere integraties uitgevoerd:

 • Wij hebben het Rijksregister geïntegreerd via de ConsultRR-service van eHealth. Om de integratie en de exploitatie van ConsultRR te vergemakkelijken, heeft Smals bovendien een integratiecomponent hergebruikt.
 • Om het versturen van berichten naar de laboratoria en naar Sciensano mogelijk te maken, hebben we ook gezorgd voor de integratie van de service eHealthBox.
 • De component DAAS (Data Attribute Service) van eHealth was nuttig voor het verkrijgen van de contactinformatie van de artsen die het algemeen medisch dossier van de patiënten bijhouden en om hen de coronatestresultaten door te sturen.
 • Om het administratief personeel te machtigen risicopersonen in ondernemingen en gemeenschappen in te voeren (zodat de artsen tijd kunnen besparen), hebben wij gebruikgemaakt van het mandatensysteem van BOSA.

Voordelen

Dankzij de toepassing Scripts & Forms beschikken de medewerkers van de tracing over een gebruiksvriendelijk en efficiënt systeem om veilig met burgers te communiceren en gegevens te verzamelen.

Dankzij de API en de webtoepassing CTPC (Corona Test Prescription Code) kon men alle activiteiten in verband met testing coördineren: het voorschrijven van tests, het maken van afspraken, het verzamelen van monsters, laboratoriumanalyses en de aflevering van resultaten.

De VCD-databank (Vaccination Code Database) vormde de kern van onze nationale vaccinatiestrategie. Dit systeem heeft het mogelijk gemaakt om de uitnodigingen voor de vaccinatie en de terbeschikkingstelling van de codes om een afspraak te maken efficiënt te beheren.

Hergebruik: een strategische keuze die loont

De voortgang van deze projecten heeft de relevantie van onze strategie inzake hergebruik aangetoond.

Sinds enkele jaren ontwikkelen wij herbruikbare componenten. Deze bestrijken steeds meer gebieden: integratie met het Rijksregister, versleuteling van gegevens voor een optimale veiligheid, toegangsbeveiliging, enz.

De ontwikkeling van deze standaardbouwstenen vergde in het begin een zekere inspanning, maar maakt ons werk nu gemakkelijker. Ze bespaart ons veel tijd en verkort de time-to-market aanzienlijk.

Toekomst

Wij blijven herbruikbare componenten ontwikkelen en verbeteren, en breiden tegelijk hun toepassingsgebied uit. Dat zal ons in staat stellen om bij toekomstige projecten nog efficiënter te werk te gaan. En dat komt de gemeenschap alleen maar ten goede.

Gerelateerde componenten

Forms
DataEncryptor
Seals Integration
eHealth Seals
IAM VAS
IAM eHealth
FAS

ConsultRR
eHealthBox
DAAS

Mandatenbeheer

1 2

Comments are closed.