Vertaling van de podcast-transcriptie:

Welkom bij deze reeks podcasts waarin de projecten van Smals worden beschreven. Vandaag hebben we het over het WITA-Pro project. In een andere podcast hebben we de projectleider bij Smals reeds geïnterviewd, onze collega Will Dackus. Vandaag vragen we naar het perspectief van de klant en ontmoeten we Perrine Nisol. Perrine is juriste en werkt als attaché bij de FOD Sociale Zekerheid. Zij is onder meer verantwoordelijk voor de opvolging van het WITA-Pro project binnen haar instelling.

Kunt u het WITA-project en het onderdeel WITA-Pro toelichten? 

Het WITA-project is een door de huidige federale meerderheid geïnitieerde hervorming van het kunstenaarsstatuut. Daarom zette de regering een participatief proces op waarbij de kunstenaars zelf voorstellen konden doen en de kunstsector via technische groepen werd geraadpleegd. Dit heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe commissie, de Kunstwerkcommissie genaamd, die de huidige Commissie Kunstenaars zal vervangen en voor 50% zal bestaan uit deskundigen  aangewezen door de federaties van de sector.

Wat wordt de rol van deze nieuwe commissie?

De Kunstwerkcommissie zal verantwoordelijk zijn voor de afgifte van het kunstwerkattest aan werknemers die aantonen dat zij kunstprofessionals zijn. Op dit niveau zal de commissie aandacht besteden aan de door de werknemer verrichte activiteit, zijn inkomen en de tijdsinvestering die hij aan zijn artistieke activiteiten heeft besteed. Het attest zal de toegang vormen tot de toepassing van specifieke maatregelen: werk in het kader van artikel 1 bis, de uitgebreide Primostartersmaatregel voor zelfstandige kunstenaars en de toelage voor kunstwerken bij de RVA. Het WITA-Pro project, dat door Smals wordt beheerd, is in feite een afgeleide van dit veel grotere WITA-project. WITA-Pro is de IT-implementatie van het project voor de FOD Sociale Zekerheid.

Wat zijn de belangrijkste voordelen die u van dit project verwacht?

Laten we zeggen dat er verschillende aspecten aan de voordelen zitten: voordelen voor de kunstwerkers, dus de kunstenaars, maar ook voordelen voor het secretariaat van de commissie, dus mijn agenten, als ik het zo mag zeggen.

Wat zijn de voordelen voor de kunstenaars? 

Voor hen is het voordeel dat alle aanvragen voortaan via de WITA-Pro-applicatie worden gedaan, waarbij de processen maximaal gedigitaliseerd zijn. Dus de kunstwerker (wat nu een breder concept is omdat het ook technici en ondersteunende beroepen gaat omvatten), al deze werknemers zullen hun profiel op de applicatie kunnen invullen terwijl ze bezig zijn. Dit bespaart hen uiteindelijk veel werk bij het indienen van de aanvraag. Zij vullen hun profiel in de loop der jaren geleidelijk aan (gedurende 5 jaar als wij het attest voor klassiek kunstwerk nemen), wat betekent dat zij, wanneer zij hun aanvraag voor een attest bij ons indienen, alleen alle elementen hoeven op te nemen die zij in de applicatie hebben ingevuld. In principe zal hun aanvraag bijna klaar zijn. Dus het zal heel praktisch zijn voor de artiesten. Het is belangrijk te weten dat WITA-Pro ook een website is waar deze werknemers veel informatie vinden over hun sociaal statuut en de opdrachten van de commissie.

Wat zijn de voordelen voor het secretariaat van de commissie? 

WITA-Pro is ook voordelig voor het secretariaat van de commissie. Het wordt echt het instrument waarmee we de verzoeken zullen verwerken; het wordt een dagelijks werkinstrument. WITA-Pro geeft de ambtenaren van de FOD Sociale Zekerheid dus een beter beheer van de vergaderingen van de commissie, van de vergaderingsplanning, van de aanwezigheden, het quorum, de stemmingen. Dit is ook de plaats waar de aanvragen uiteindelijk worden verwerkt en de besluiten van de commissie worden gecodeerd.

Het WITA-project is gekoppeld aan een aanpassing van de wetgeving. Waarom is deze aanpassing nodig?

Deze aanpassing van de wetgeving heeft verschillende doelstellingen. Allereerst een doelstelling van administratieve vereenvoudiging voor kunstenaars. De commissie wordt echt de enige instantie die beoordeelt wie een professional in de kunst is. Dit voorkomt het soort discrepanties tussen administraties dat wij al hebben meegemaakt en de veelheid van bestanden die door de kunstenaar moeten worden ingediend. Een tweede doelstelling die ik zou kunnen noemen is meer transparantie, omdat wij bij deze hervorming hebben bepaald om alle activiteiten die door de Kunstwerkcommissie als artistiek worden beschouwd in een register op te nemen, alsmede de gehanteerde criteria. Het wordt dus een kadaster dat vrij openbaar zal zijn en waartoe kunstenaars toegang zullen hebben. Het doel is hier echt transparantie. Een andere doelstelling die ik zou kunnen noemen is een kwaliteitsbeoordeling van de dossiers door de deskundigen. Dus wat we willen is een echte peer review van artiesten. De commissie zal voor 50% bestaan uit deskundigen die door de federaties van de sector worden aangewezen. Het zullen dus echt mensen zijn die het onderwerp kennen en die de activiteiten van kunstwerkers kennen. Een andere zeer belangrijke doelstelling is dat wij hier, met de hervorming, echt rekening willen houden met het zogenaamde onzichtbare werk. Dit werk is in feite al het werk dat door kunstwerkers wordt verricht en dat in feite niet wordt betaald en dus in zekere zin onzichtbaar is. Ik zal u een eenvoudig voorbeeld geven: bijvoorbeeld het zoeken naar financiering voor projecten. Dit soort werk is onbetaald, maar neemt veel van de tijd van de kunstwerkers in beslag. En dus gaat de commissie bij de hervorming echt rekening houden met dit soort werkperiodes.

Kunt u tot slot vertellen wat u van de samenwerking met Smals vindt? 

Ja, de samenwerking met Smals, kan ik u vertellen, is zeer effectief. In feite hebben we zeer regelmatig, soms zelfs dagelijks, contact, ik en Will (de WITA-Pro projectleider bij Smals) en met zijn medewerkers. Concreet analyseert Smals onze behoeften en houdt rekening met de evolutie van de wetgeving. Op dit moment zitten we al in de beginfase van de ontwikkeling. Dus het gaat vrij goed. Het team van Smals werd duidelijk gemaakt dat we echt een praktisch en aangepast instrument nodig hebben voor de kunstwerkers, maar ook voor ons FOD-functionarissen die de aanvragen moeten verwerken. Ik heb de indruk dat Smals zich hiervan terdege bewust is. En we werken altijd nauw samen om ervoor te zorgen dat het doel wordt bereikt binnen de termijn, die echt heel kort is, als ik het zo mag zeggen. We zijn heel blij met de samenwerking.

Met dank aan Perrine Nisol voor al deze informatie over het WITA-Pro project. Luister ook naar de podcast met de projectleider Will Dackus.


Comments are closed.